Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Spišský Hrhov, Komenského 2
Adresa školyKomenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
Telefón053/4592216
E-mailskola@skolahrhov.sk
WWW stránkazsshrhov.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Peter Strážik  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 416

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33222211117
počet žiakov484641354036182516305
z toho v ŠKD13181961    57

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBEOBIOCVMCSJDEJDACETVFYZGEGHUVHPDCHEIFVINF
I.C               
II.A1,38              
II.B2,17              
II.C3,71              
III.A2,2              
III.B1,92              
IV.A2,05              
II(3,4)               
I(3,4)4,36              
V.A2,27 2,5  2,23   2,64    1,91
V.B2,5 3  2,44   3,06    1,94
VI.A2,58 2,79  2,37  2,682,74    1,95
VI.B2,5 2,85  2,31  2,542,46    1,77
VII.A3,46 3,38  3,23  3,313,38  3,46 2,08
III(5,6,7,8)  3,57  3,71  3,713,71    2,5
VIII.A2,68 2,95  2,68  3,273,23  3,09 2,09
IX.A1,87 2,38  1,56  2,312,06  2,31  
0.roč.               
MŠ1               
MŠ2               
MŠ3               
MŠ4               
MŠ5               
I.A               
I.B               

TriedaKAJKNJLHYMATNBVNEJOBNOBVPNVPVCPRIPDAPVORGMRVK
I.C               
II.A   1,44        1,44  
II.B   2,25        2,33  
II.C   3,47        3,71  
III.A   2,07       2,2   
III.B   2       1,92   
IV.A   1,9       1,9   
II(3,4)   3,44           
I(3,4)   4,21       3,79   
V.A   2,5           
V.B   2,94           
VI.A   2,63  1,89        
VI.B   2,92  1,62        
VII.A   3,46 3,152,69        
III(5,6,7,8)   2,9  2,86        
VIII.A2,09  3,32 3,42,05        
IX.A   2,44 1,471,31        
0.roč.               
MŠ1               
MŠ2               
MŠ3               
MŠ4               
MŠ5               
I.A               
I.B               

TriedaSjSJLSPRSEETEHTHDTSVTEVTHFVUCVLAVUMVYVZBNZEM
I.C  1,38            
II.A 1,561            
II.B 2,421            
II.C 3,651,65            
III.A 2,21,33       2,2    
III.B 2,231       1,92    
IV.A 2,051       2,05    
II(3,4) 3,891      3,53    
I(3,4) 4,361,57       4    
V.A 2,681            
V.B 2,751            
VI.A 2,791            
VI.B 2,541,46            
VII.A 3,231,23            
III(5,6,7,8) 3,32,9       3    
VIII.A 3,231,23            
IX.A 2,311            
0.roč.  1            
MŠ1               
MŠ2               
MŠ3               
MŠ4               
MŠ5               
I.A  1            
I.B  1,23            

TriedaZMR
I.C 
II.A 
II.B 
II.C 
III.A 
III.B 
IV.A 
II(3,4) 
I(3,4) 
V.A 
V.B 
VI.A 
VI.B 
VII.A 
III(5,6,7,8) 
VIII.A 
IX.A 
0.roč. 
MŠ1 
MŠ2 
MŠ3 
MŠ4 
MŠ5 
I.A 
I.B 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.C212100
II.A161600
II.B131030
II.C171700
III.A161601
III.B141400
IV.A222110
II(3,4)7610
I(3,4)14950
V.A181800
V.B151500
VI.A191900
VI.B151500
VII.A121020
III(5,6,7,8)4400
VIII.A222020
IX.A0000
0.roč.161600
MŠ1270028
MŠ2240024
MŠ3200020
MŠ4120012
MŠ5110011
I.A131300
I.B141400

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

Záver

Vypracoval: Mgr. Peter Strážik

V Spišskom Hrhove, 7. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
    Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053/4592216

Fotogaléria