Navigácia

Žiacky parlament

2019/2020

2019/2020

Žiacky parlament (ŽP)

1. zasadnutie ŽP v školskom roku 2019/2020 sa uskutočnilo dňa 27.9.2019. Po úvodnom predstavení sa všetkých členov, sa pristúpilo k tvorbe programu práce ŽP na celý rok a schvaľovaniu štatútu. Ďalším bodom bolo skladanie sľubu každého člena. V záverečnej diskusii neboli podané žiadne pripomienky.

Členovia žiackeho parlamentu:

I.A Rebeka Dzurňáková                  

I.B Emma Pitoráková                      

II.A Lenka Václavová                     

II.B Karin Bednárová                      

III.A Matúš Mydlár                         

IV.A Oliver Sokolský                      

IV.B Viktória Vaškebová                 

V.A Tadeáš Taratuta                         

V.B Krištof Holotňák                      

VI.A Ján Kuchčák                           

VII.A Jakub Drabik                         

VIII.A Tobias Šromek                     

IX.A Viktória Marčišáková      

Program  práce Žiackeho parlamentu:

 1. Práva a povinnosti žiakov
 2. Organizácia školského vianočného trhu
 3. Medzinárodný deň ľudských práv
 4. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov za I. polrok
 5. Marec – mesiac knihy
 6. Deň učiteľov
 7. Apríl – mesiac lesov
 8. Príprava akcie Deň detí
 9. Záverečné hodnotenie práce členov ŽP a ostatných žiakov školy

Hlavným bodom programu 2. zasadnutia dňa 24.10.2019 boli voľby do výboru ŽP s týmto výsledkom:

Výbor ŽP:

Predseda: Viktória Marčišáková

Podpredseda: Ján Kuchčák

Zapisovateľ: Tadeáš Taratuta         

Kultúrny referent: Krištof Holotňák

Referent na zverejňovanie informácií (nástenkár): Viktória Vaškebová, Matúš Mydlár

p. uč. A. Jurečková

2018/2019

Žiacky parlament

V školskom roku 2018/2019 prvýkrát ŽP zasadol dňa 21.9.2018. Členovia ŽP, teda predsedovia tried, sa zoznámili, schválili štatút ŽP, zložili sľub, podali námety na program ŽP a mnoho ďalších podnetov.

Členovia žiackeho parlamentu:

I.A       Tatiana Glevická

I.B       Oliver Krivoš

II.A     Marek Adam Toporcer

III.A    Artúr Kučera

III.B    Zuzana Krigovská

IV.A    Dominik Kurta

IV.B    Juraj Richtarčík

V.A     Patrik Suchý

VI.A    Miriam Podvojská

VI.B    Tomáš Dzurňák

VII.A  Tamara Taratutová

VIII.A Viktória Marčišáková

IX.A    Laura Holotňáková

Program  práce Žiackeho parlamentu:

 1. Návšteva miestneho cintorína
 2. Organizácia školského vianočného trhu
 3. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
 4. Deň učiteľov
 5. Noc v škole
 6.  Príprava akcie Deň detí
 7. Jún – mesiac poľovníctva
 8. Záverečné hodnotenie práce ŽP a žiakov celej školy

 

 

Hlavným bodom programu 2. zasadnutia dňa 5.10.2018 boli voľby do výboru ŽP.

Výbor ŽP:

Predseda: Laura Holotňáková

Podpredseda: Patrik Suchý

Zapisovateľ: Viktória Marčišáková

Kultúrny referent: Dominik Kurta

 

Referent na zverejňovanie informácií (nástenkár): Miriam Podvojská

Príloha: PDF Štatút ŽP

p. uč. A. Jurečková

Základná škola s materskou školou, Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov,
ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU
Preambula
My, žiaci ZŠ s MŠ Spišský Hrhov
V zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa, vychádzajúc z prirodzeného práva žiakov na kvalitné vzdelávanie, rešpektujúc právo učiteľov mať žiakov s dobrými ľudskými vlastnosťami, usilujúc sa o uplatnenie spolupráce medzi nami žiakmi a pedagógmi, o rozvoj duchovnej kultúry, o zveľadenie životného prostredia, o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena, teda my žiaci ZŠ s MŠ Spišský Hrhov uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tomto štatúte: Úvodné ustanovenie 1. Žiacky parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním žiackeho parlamentu je navrhovanie riešenia edukačných problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, v mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole. 2. Prostredníctvom žiackeho parlamentu vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života, aby dokázali vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti. 3. Cieľom zriadenia žiackeho parlamentu je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať nielen svoje názory ale i názory rovesníkov z tried , niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole, a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.
Článok 1 Žiacky parlament 1. Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľa školy. 2. Žiacky parlament vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole. 3. Poslaním žiackeho parlamentu je navrhovanie riešenia edukačných problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, v mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole. 4. Žiacky parlament spolupracuje s vedením školy, pedagógmi a so žiakmi.
Článok 2 Sľub člena žiackeho parlamentu „Sľub člena žiackeho parlamentu „Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole. Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen žiackeho parlamentu budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí žiackeho parlamentu. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.“ Článok 3 Organizácia žiackeho parlamentu 1. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci ZŠ s MŠ Spišský Hrhov – predsedovia a podpredsedovia tried, ktorí sú volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy. 2. Predseda triedy, člen žiackeho parlamentu je volený vždy na jeden školský rok. Člena žiackeho parlamentu si volia žiaci 1. – 9. ročníka, pričom žiaci štvrtého ročníka sú pozorovateľmi. 3. V prípade nespokojnosti s činnosťou člena žiackeho parlamentu má trieda právo ho odvolať a zvoliť si nového predsedu, zástupcu. 4. Ak sa predseda triedy nezúčastní troch zasadnutí žiackeho parlamentu, ostatní členovia žiackeho parlamentu majú právo ho odvolať. 5. Sídlom žiackeho parlamentu je Základná škola s materskou školou Spišský Hrhov, Komenského 2. 6. Žiacky parlament pracuje pod vedením učiteľov, vymenovaných do tejto funkcie riaditeľom školy. 7. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. 8. Parlament zasadá 1x do mesiaca. 9. Miestom stretávania bude určené po dohode s koordinátormi žiackeho parlamentu 10. Žiackemu parlamentu je pridelená nástenka, ktorú budú mať na starosti dvaja zvolení nástenkári. Nástenka je umiestnená na hlavnej chodbe školy a informuje o činnosti ŽP celú školskú komunitu. 11. Na hlavnej chodbe je umiestnená Schránka dôvery, kde majú žiaci možnosť vkladať otázky, ktoré by im mohli pomôcť vyriešiť spolužiaci pomocou žiackeho parlamentu, alebo riaditeľstvo školy.
12. Žiacky parlament má možnosť využívať webovú stránku školy (prepojenie na vlastnú stránku, ktorú pravidelne obnovuje spolu s povereným pedagógom). Článok 4 Zasadnutia žiackeho parlamentu 1. Program rokovania žiackeho parlamentu zostavuje predseda žiackeho parlamentu spolu s koordinátorom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu prostredníctvom nástenky a webovej stránky. 2. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí, program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje člen žiackeho parlamentu v spolupráci s koordinátorom žiackeho parlamentu. Každá zápisnica bude prednesená a odovzdaná riaditeľovi školy. 3. Členovia žiackeho parlamentu čakajú pred zasadnutím na pedagogický dozor na dohodnutom mieste podľa pokynov koordinátora . 4. Činnosť žiackeho parlamentu sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný riaditeľom školy a schválený členmi žiackeho parlamentu na 1. stretnutí žiackeho parlamentu. 5. Zmena štatútu, resp. jeho doplnenie je možné vykonať na základe dohody s koordinátormi žiackeho parlamentu, po predložení riaditeľovi školy a schválení nadpolovičnou väčšinou členov žiackeho parlamentu. Článok 5 Úlohy člena žiackeho parlamentu 1. Člen žiackeho parlamentu je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na parlamente na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať. 2. Na každé zasadnutia si člen žiackeho parlamentu nosí zápisník, do ktorého si robí potrebné záznamy a otázky, pripomienky spolužiakov, ktoré je potrebné na zasadnutí žiackeho parlamentu prerokovať, prediskutovať. 3. Zánik členstva v žiackom parlamente: a) vystúpením člen b) vylúčením člena z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku c) zánikom žiackeho parlamentu. 4. Člen žiackeho parlamentu sleduje nástenku a webovú stránku parlamentu. 5. Člen sa aktívne zapája do činností a aktivít žiackeho parlamentu. 6. Člen navrhuje a organizuje akcie žiackeho parlamentu.
Článok 6 Vlastnosti člena žiackeho parlamentu Člen žiackeho parlamentu mal by: 1. disponovať dôverou väčšiny spolužiakov v triede a zároveň by mali spolužiaci rešpektovať jeho prácu v žiackom parlamente, 2. mať čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom, pedagógom a vedeniu školy, 3. mať organizačné schopnosti, 4. vedieť zrozumiteľne a pohotovo vyjadrovať, 5. vedieť rozhodnúť pri riešení problémov a dokázať obhájiť si vlastné názory, 6. byť schopný argumentácie a vedenia dialógu, rešpektovať rozhodnutie väčšiny. Článok 7 Pôsobnosť žiackeho parlamentu 1. právo rámcovo sa oboznamovať s rozpočtom školy a s jej hospodárením 2. právo podávať návrhy na istú časť rozpočtu školy, rozpočtu Združenia rodičov a priateľov školy, alebo na ich zmeny 3. právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, a tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy 4. právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy 5. právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok 6. dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní 7. povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach 8. upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými pracovníkmi školy (kľučky, dvere, tabule a pod. ) 9. podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou 10. podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie 11. organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach
Článok 8 Práva a povinnosti žiackeho parlamentu 1. Členovia žiackeho parlamentu sú volení na dobu jedného školského roku. 2. Členovia žiackeho parlamentu si na 2. stretnutí volia  predsedu  podpredsedu  zapisovateľa  kultúrneho referenta  referent pre zverejňovanie informácií – nástenkár 3. Títo volení členovia žiackeho parlamentu tvoria výbor žiackeho parlamentu. 4. Voľby prebiehajú verejne, priamym hlasovaním, v kmeňovej triede počas triednickej hodiny. 5. Súčasťou každého rokovania žiackeho parlamentu je riešenie pripomienok, ktoré získali členovia žiackeho parlamentu na triednických hodinách:  vzdelávacie výsledky  správanie žiakov  dochádzka  mimoškolské aktivity, súťaže  hodnotenie výzdoby a čistoty tried  udržiavanie okolia školy, starostlivosť o bylinky  iné návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality a klímy školy  hodnotenie práce a plnenie plánu žiackeho parlamentu, ktorí si členovia schválil na svojom zasadnutí. Člen žiackeho parlamentu má právo: 1. slobodne prehovoriť na zasadnutí žiackeho parlamentu, 2. hlasovať na zasadnutí žiackeho parlamentu, 3. byť volený do funkcií v žiackom parlamente, 4. byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou žiackeho parlamentu. Člen žiackeho parlamentu je povinný: 1. zúčastňovať sa zasadnutí, 2. aktívne sa podieľať na činnosti žiackeho parlamentu, 3. riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený.
Článok 9 Predseda žiackeho parlamentu 1. Zasadnutie žiackeho parlamentu zvoláva jeho predseda, ktorý pripravuje v spolupráci s koordinátorom žiackeho parlamentu program zasadnutia. 2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov. 3. Mimoriadne zasadnutie žiackeho parlamentu môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov žiackeho parlamentu. 4. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu s koordinátorom riaditeľovi školy. 5. Informácie získané počas zasadnutia s riaditeľom školy oznámi na ďalšom zasadnutí všetkým členom žiackeho parlamentu. 6. Predseda žiackeho parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje. 7. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom rozdeľuje úlohy súvisiace s konkrétnymi aktivitami jednotlivým členom žiackeho parlamentu. 8. Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom riadi aj jednotlivé príspevky určené na nástenku a na webovú stránku školy. 9. Vedie členov žiackeho parlamentu k zodpovednému plneniu úloh a k aktivite. Článok 10 Podpredseda žiackeho parlamentu 1. Pomáha predsedovi žiackeho parlamentu s prípravou zasadnutí, tvorbou programu a s ďalšími aktivitami podľa požiadaviek koordinátora žiackeho parlamentu. 2. V prípade neprítomnosti predsedu parlamentu vedie zasadnutie parlamentu. 3. Pripravuje príhovory na zhodnotenie činnosti parlamentu, prípadne na povzbudenie členov žiackeho parlamentu do plnenia svojej funkcie. 4. Pomáha s vytváraním webovej stránky žiackeho parlamentu.
Článok 11 Zapisovateľ žiackeho parlamentu 1. Zapisovateľ pripravuje v spolupráci s koordinátorom : prezenčné listiny, eviduje dochádzku členov na zasadnutiach. 2. V spolupráci s koordinátorom žiackeho parlamentu vypracuje zápisnicu v zmysle bodov programu, ktorý mu predkladá predseda. 3. Vypracovanú zápisnicu predkladá na podpis predsedovi a koordinátorovi žiackeho parlamentu na overenie a zápisnicu archivuje. 4. Zápisnicu v elektronickej podobe posiela riaditeľovi školy. Článok 12 Kultúrny referent žiackeho parlamentu 1. Kultúrny referent žiackeho parlamentu spolupracuje s metodické orgánmi školy a zabezpečuje spoluprácu žiackeho parlamentu pri realizácii aktivít a podujatí v kompetencii týchto metodických orgánov. 2. Zabezpečuje informačný materiál o rekreačných, kultúrnych, zábavných, športových a iných podujatiach školy na nástenku žiackeho parlamentu. 3. Pripravuje podklady akcií školy za účelom zverejnenia na webovej stránke školy. Článok 13 Referent na zverejňovanie informácií (nástenkár) 1. Referent na zverejňovanie informácií prostredníctvom nástenky (nástenkár žiackeho parlamentu) má na starosti obnovovanie nástenky umiestnenej na školskej chodbe. 2. Pravidelne sa stará o vzhľad nástenky a o aktualizáciu jej obsahu na základe informácií a materiálov, ktoré si zabezpečuje od členov žiackeho parlamentu. 3. Nástenkár úzko spolupracuje s predsedom parlamentu a koordinátorom . Článok 14 Záverečné ustanovenia 1. Štatút žiackeho parlamentu je povinný rešpektovať každý člen žiackeho parlamentu. 2. Štatút žiackeho parlamentu sa môže meniť a dopĺňať v zmysle bodu 5, Čl. 4 a na základe uznesenia žiackeho parlamentu formou dodatku. 3. Tento Štatút žiackeho parlamentu bol schválený na zasadnutí žiackeho parlamentu dňa 21.9.2018 a týmto dňom vstupuje do platnosti.
Členovia žiackeho parlamentu: I.A Tatiana Glevická I.B Oliver Krivoš II.A Marek Adam Toporcer III.A Artúr Kučera III.B Zuzana Krigovská IV.A Dominik Kurta IV.B Juraj Richtarčík V.A Patrik Suchý VI.A Miriam Podvojská VI.B Tomáš Dzurňák VII.A Tamara Taratutová VIII.A Viktória Marčišáková IX.A Laura Holotňáková
Program práce Žiackeho parlamentu:
1. Návšteva miestneho cintorína
2. Organizácia školského vianočného trhu
3. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov
4. Deň učiteľov
5. Noc v škole
6. Príprava akcie Deň detí
7. Jún – mesiac poľovníctva
8. Záverečné hodnotenie práce ŽP a žiakov celej školy
Vypracoval:
Dňa: 21.9.2018 Mgr. Peter Strážik, riaditeľ školy

 

2017/2018

Žiacky parlament

Žiacky parlament v školskom roku 2017/2018 začal plniť svoju funkciu 29.09 2017. Na tomto prvom stretnutí sa noví členovia oboznámili so štatútom ŽP a všetci zložili sľub: ,,Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy ktorú zastupujem aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole. Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen žiackeho parlamentu budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí žiackeho parlamentu . Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.´´

Členovia ŽP:

I.A Nela Soľanová

II.A Artúr Kučera     

II.B Zuzana Krigovská

III.A Tadeáš Taratuta

III.B Andrej Kandra

IV.A Karol Kučera

V.A Ivana Süčová

V.B Tomáš Dzurňák

VI.A Tobias Šromek

VII.A Filip Toporcer

VIII.A Daniela Albertová

IX.A Tímea Bosáková

V (7,8) Patrik Hamburg

Na druhom stretnutí ŽP dňa 12.10 2017 boli zvolení členovia výboru ŽP:

Predseda: Tímea Bosáková

Podpredseda: Karol Kučera

Zapsiovateľ: Daniela Albertová

Kultúrny referent: Artúr Kučera

Referent na zverejňovanie informácií (nástenkár): Ivana Süčová

 

Program práce žiackeho parlamentu:

1. Práva a povinnosti žiakov

2. Návšteva miestneho cintorína

3.Organizácia školského vianočného trhu

4. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov

5. Deň učiteľov

6. Príprava akcie Deň detí

7. Jún- mesiac poľovníctva

8. Záverečné hodnotenie práce ŽP a aktivít žiakov celej školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
  Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
 • 053/4592216

Fotogaléria