Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Bio-enviro BEO
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Domov a práca DAC
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno- pohybová výchova HPD
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Loptové hry LHY
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Slovenský jazyk Sj
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina THF
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zábavná angličtina ZBN
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMR

© aScAgenda 2022.0.1286 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.09.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
    Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053/4592216

Fotogaléria