Navigácia

Výchovné poradenstvo

Pomoc pri určovaní profesijnej orientácie

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

 

Harmonogram v školskom roku 2019/2020

 

20.11.2019 TESTOVANIE 5 – 2019

do 20.2.2020

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

1.4.2020

zrušené

TESTOVANIE 9 – 2020

zrušené

15.4.2020

zrušené

NÁHRADNÉ TESTOVANIE 9 - 2020

zrušené

15.3.-30.4.2020

Talentové skúšky

Najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania.

do 10.4.2020

do 15.5.2020
 

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášky riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory /okrem odborov, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností a talentu/.

1. Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

2. Pokyny: zákonní zástupcovia sa dostavia k podpisu prihlášky dňa 6.5.2020 medzi 10.00 a 11.00 hod. v novej budove školy na školskej chodbe.

3. Žiadame o prísne dodržiavanie nariadení Ústredného krízového štábu pre koronavíris pri návšteve školy. Povinná rúška, rukavice a dodržiavanie odstupov.

4. Žiadame rodičov, aby si doniesli vlastné pero na podpis prihlášky.

5. Rodičom z osady Roškovce, donesie prihlášky na podpis vybraná terénna pracovníčka.

11.5.2020-1.termín

14.5.2020-2.termín

1.kolo prijímacích skúšok

(vrátane 8-ročných gymnázií

Najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

16.6.2020

2.kolo prijímacích skúšok

 

 

 

 

KONZULTAČNÉ HODINY len telefonicky a elektronicky

 

utorok: 8.00 hod. -12.00 hod.

piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod. 

V prípade záujmu podľa dohody.

 

KONTAKT:

Výchovný poradca: Ing. Marta Ondrušová

e-mail: ondrusovamarta96@gmail.com

t.č.: 0915 919 337, 053 / 4699 399

 

 

Dôležité:

Ďalší harmonogram školského a akademického roka bude závisieť od epidemiologického vývoja a od rozhodnutia Ústredného krízového štábu. Verejnosť bude priebežne informovaná prostredníctvom tejto webstránky a médií.

 

https://www.ucimenadialku.sk/terminy/

https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

 

 

 

Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania

 

Duálne vzdelávanie ponúka spektrum možností v technických profesiách, cestovnom ruchu, obchode a v mnohých ďalších oblastiach. Konkrétnu ponuku v tvojom regióne nájdeś na: www.potrebyovp.sk

 

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-skolstva/

 

245/2008 Z.z.

 

ZÁKON

 

z 22. mája 2008

 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

§ 134

 

(1) Výchovné poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách podľa § 27 ods. 2 písm. b) až f) a v školských zariadeniach podľa § 112 ods. 1 písm. b), § 113 písm.d) prostredníctvom činnosti výchovných poradcov.

 

(2) Úlohou výchovného poradenstva je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva.

 

(3) Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje so školským psychológom, školským špeciálnym pedagógom a

odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

(4) Odborno-metodickú pomoc v oblasti výchovného poradenstva poskytuje poradenské zariadenie spravidla podľa územnej pôsobnosti.

 

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA

 

Plány stredných škôl:

Harmonogram prijímacích skúšok

 

Naplnenosť SOŠ a G a možnosti štúdia

 

Naplnenosť gymnázií (osemročné štúdium)

 

 

Legislatíva:

Nový školský zákon

 

Vyhláška MŠ SR o stredných školách

 

Pedagogicko-organizačné pokyny šk rok 2019/2020

 

Elektronická zbierka zákonov

 

Dôležité linky:

www.uips.sk

www.minedu.skwww.statpedu.sk

Školské výpočtové stredisko

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

 

Edukačný portál 

 

Sprievodca povolaniami 

 

Informačný systém o uplatnení uchádzačov na trhu práce 

 

Informačné centrum mladých on-line

KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
    Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053/4592216

Fotogaléria