Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1.ročníka

  Vážení rodičia,

   

        na základe aktuálnej situácie šírenia epidémie a usmernenia ministerstva školstva SR sa

  zápis do 1. ročníka posúva na termín od 15. do 30. apríla bez osobnej účasti žiakov.

        Z uvedeného dôvodu  zápis dieťaťa do 1. ročníka bude prebiehať formou elektronickej prihlášky.

   Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, kedy je potrebné doniesť kópiu rodného listu dieťaťa a poplatok za predlohové zošity k šlabikáru v sume 12,00 EUR. Presný dátum Vám bude vopred oznámený.

     Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o zaradenie do nultého ročníka súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri  elektronickom zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

            Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté     

          dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné 

          vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného 

  lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

         Do 1. ročníka sa musia zapísať aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej  

         školskej   dochádzky.

  Tlačiva na stiahnutie:

  • žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky
  • žiadosť o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy
  • žiadosť o predčasné prijatie do 1.ročníka

         Prípadné otázky Vám radi zodpovieme elektronicky na skola@zsshrhov.edu.sk alebo telefonický

         na t.č. 0915947595, 0907573753.

  p. zást. Mgr. Mária Kuchčáková

 • 1. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Dokumenty

 • Aktuálna stránka školy je www.skolahrhov.sk

 • Nový šk.rok začína..

  Oznamujeme všetkým rodičom detí MŠ,že nástup do mš je 5.9 2011

  Pri nástupe do škôlky rodičia prinesú dvojmu dieťatku osobné veci:

  - papučky

  - pyžamo

  - pohodlné oblečenie do triedy

  - zubnú kefku a zubnú pastu

  - posteľné prádielko

  - uterák

  a všetko označené menom.

 • Oznam pre stravníkov

  Oznam pre stravníkov

  Poštové  poukazy číslo 1635955358/0200 v banke VÚB na stravovací účet zaniká ku dňu 31.3.2011. Žiadam zrealizovať úhradu stravného najneskôr do 27.3.2011, aby platba bola realizovaná v mesiaci marec. Nové poštovné poukazy sú momemntálne v tlači.

  Ďakujem za porozumenie

  ved. ŠJ Jana Marčuková

 • Oznam MŠ

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich škôlkarov,

  že zápis detí do MŠ  na šk.rok  2011/2012 sa uskutoční

  8.3. – 9.3.2011od 10,00-15,00 hod.

  v budove materskej školy

 • OZNAM

  OZNAM

  SPgŠ Bottova 15A, Levoča Termín TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 29.3.-30.3.2011

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  Šaliansky Maťko - okresné kolo

  Na okresnom kole, ktoré sa konalo 12.1.2011 v Mestskom divadle v Levoči, sme boli úspešní. Benjamín Bednár, žiak II.A, získal recitáciou povesti Kráľ Matej na salaši pekné 3.miesto.

  Blahoželáme!

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012 sa uskutoční 1.februára 2011  o 14,00 hod. v budove školy. Zápisu sa zúčastní rodič s dieťaťom.

  Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  Čo ponúka naša škola_?

  - od 1.ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s využitím moderného jazykového laboratória, možnosť výučby cudzieho jazyka zahraničnými lektormi, od 1. ročníka práca s počítačom formou záujmového útvaru

  - školské stredisko záujmovej činnosti (pestrá ponuka záujmových útvarov športových aj nešportových)

  - moderne vybavená učebňa informatiky s pripojením na internet, multimediálna učebňa – PC s dataprojektorom a pripojením na internet a interaktívnu tabuľu, notebooky a digitálne fotoaparáty, ďalekohľady pre záujmovú činnosť žiakov

  - WIFI pripojenie v priestoroch celej školy

  - multifunkčné ihrisko s umelou trávou

  - zapojenie v projektoch:  Orange – angličtina pre deti, RED fund, Sponzoring talentovaných žiakov, Individuálne vzdelávanie talentovaných žiakov v anglickom jazyku, Projekt Commenius, e-Twinning, Poznávajme slovensko-poľské pohraničie,  „Otvorená škola", „Škola podporujúca zdravie", „Lego Robolab",    „Strom života", „Škola a svet práce", medzinárodné projekty

  - aktívna spolupráca a výmenné pobyty s partnerskými školami zo zahraničia – Česká republika, Nemecko, Poľsko, Srbsko

  - pripravovaná eko-učebňa, existujúca oddychová zóna pre žiakov

  - telocvičňa školy, školská knižnica s pripojením na internet , činnosť ŠKD, CVČ, ZUŠ, možnosť zúčastniť sa plaveckého a lyžiarskeho kurzu

  - stravovanie vo vlastnej jedálni

  - množstvo zaujímavých aktivít ( možnosť nahliadnuť na www.skolahrhov.skwww.sphrhov-poronin.sk )

  Mgr. Peter Strážik,   riaditeľ školy

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko

  Dňa 11.1.2011 sme na škole zorganizovali školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J.C. Hronského.

  Na 18. ročníku súťaže, ktorá prebiehala v troch kategóriách, sa umiestnili žiaci:

  1.kategória: 1.miesto - Benjamín Bednár, 2.miesto - Tomáš Taratuta, 3.miesto - Tomáš Oravec

  2. kategória: 1.miesto - Andrea Dzurillová, 2.miesto - Gabriela Zumriková, 3.miesto - Ambróz Eliáš

  3. kategória: 1. miesto Lukrécia Kandrová, 3.miesto - Natália Dzurňáková

  Blahoželáme

 • Dajme stromom šancu

  Dajme stromom šancu

  Technická univerzita vo Zvolene organizuje súťaž, ktorá je zameraná na stromy a zeleň vo vašom okolí. Zapojme sa! Bližšie informácie: www.givetreesachance.webnode.sk

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia

  Už len niekoľko dní a sú tu  Vianoce. Všetci sa na nich  veľmi tešíme. Ich čaro si pripomíname peknými nástenkami, výzdobou, no aj nácvikom rôznych scénok, kolied či vianočných básní. Vyvrcholením nášho úsilia bude aj v tomto roku Vianočná akadémia. Zrealizujeme ju v posledný školský deň tohto kalendárneho roka – 22. 12. 2010.      

 • Divadelné predstavenie

  Divadelné predstavenie

  Dňa 15. 12. 2010 sa zúčastníme na divadelnom predstavení v Prešove. V historickej budove – Divadle J. Záborského nám bude odohrané predstavenie Tajomný hrad v Karpatoch alebo Vedecko – fantastická poloopera čiže Verneland. Veríme, že nás čaká príjemný kultúrny zážitok.   

 • Mikulášske predstavenie

  Mikulášske predstavenie

   Žiaci 9.ročníka v spolupráci s CVČ pripravili dňa 6. 12. 2010 pre žiakov školy program. Na 5.vyučovacej hodine konečne dorazil očakávaný Mikuláš v doprovode čertov a anjelov. Po speváckych a tanečných číslach deviatakov sa deti zapájali do rôznych súťaží, v ktorých mohli získať malú sladkosť. Na záver programu boli všetci žiaci odmenení mikulášskym balíčkom.

 • Vianočný plenér

  Vianočný plenér

        Vianoce, najkrajšie sviatky roka, sa stali ústredným motívom ďalšieho podujatia, ktoré sa konalo na našej škole 3. 12. 2010. Pozvanie naň prijali pedagógovia a žiaci z našej partnerskej školy z Poronina, no aj zo ZŠ Moravany z okresu Pardubice a zo ZŠ Zbehy z okresu Nitra.

        Na tento netradičný deň sme sa starostlivo pripravovali. V škole to vyzeralo ako v úli. Zdobila sa chodba, pripravoval program. Všetkých nás omamovala vôňa chutných medovníkov, škorice či sviežich borovíc. Všetko bolo pripravené! V deň D to však za oknami nevyzeralo ružovo. Perinbaba opäť husto posypala cesty bielym snehom. Chvíľami to vyzeralo hrôzostrašne a my sme mali obavy, či sa k nám pozvaní hostia dostanú. Obavy sa však nenaplnili a všetko sa mohlo začať.

        Vianočný plenér otvoril pán riaditeľ P.Strážik, hostí aj domácich privítal a slovne uvádzal všetky kultúrne programy. Hneď na úvod vystúpili žiaci našej školy, ktorí v krátkej scénke priblížili slávenie Štedrého večera na Spiši. Nechýbali ani koledníci.  Všetky vinše, piesne či pranostiky sa žiaci naučili v spišskom nárečí. Atmosféru Vianoc umocnili aj pekné kroje či zimná idyla za oknami. Ani hosťovské školy sa nedali zahanbiť. Žiaci zo ZŠ Moravany nás nás formou prezentácie oboznámili s vianočnými zvykmi a tradíciami v Čechách. Po nej zaspievali niekoľko kolied a vyvrcholením bola spoločná pieseň Vánoce, Vánoce přicházejí, do ktorej zapojili aj nás,divákov. Mali úspech! Zvyky na Štedrý večer, tradičné jedlá, rôzne vinše či piesne prezentovali aj žiaci zo ZŠ Zbehy a po nich hostia z Poronina. Aj oni upútali nádhernými krojmi. Nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých bol ľudový spev poľských dievčat, ktorým „ museli “ Vianočný plenér aj ukončiť.

        Pohoda a sviatočná atmosféra, ktorú navodilo príjemné prostredie, chutné vianočné pokrmy či vydarený kultúrny program, vládla počas celého večera. Opäť sa potvrdilo, že Vianoce sú sviatky, ktoré ľudí spájajú. 

 • Výchovný koncert

  Výchovný koncert

  V priestoroch  školy sa 25. 11. 2010 konal výchovný koncert, na ktorom nám zahral a zaspieval pán Viktor Guľvaš.  Mal pripravený pestrý repertoár piesní. Na začiatku v nich dominovala protidrogová tematika. Pri ďalších  si mohli žiaci overiť svoje znalosti z literatúry či zo zemepisu. Po rôznych „ náučných “ textoch nás pobavil  humornými piesňami. Jednou z nich bola pieseň Afrika, ktorú si žiaci pospevovali aj počas ďalších dní.

 • Imatrikulácia

  Imatrikulácia

  Dňa 11. novembra 2010 sa uskutočnilo slávnostné prijatie prvákov medzi žiakov našej školy za prítomnosti rodičov a hostí. Podmienkou ich prijatia bolo splnenie troch úloh, ktoré prváci hravo zvládli. Sladkou bodkou za týmto príjemným podujatím boli chutné koláče pre čerstvo pasovaných prvákov.

 • HALLOWEENSKA NOC V ŠKOLE

  HALLOWEENSKA NOC V ŠKOLE

  Posledný októbrový školský večer sa niesol v znamení Halloweenu. Žiaci ŠKD sa premenili na strašidlá, duchov, ježibaby a iné príšery, ktoré sa spolu zabávali, tancovali. V neskorých večerných hodinách deti perfektne zvládli skúšku odvahy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
  Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
 • 053/4592216

Fotogaléria