Navigácia

Vnútorný poriadok školy Výročná správa 2009/2010 Výročná správa 2008/2009 Výročná správa 2018/2019 Zápis - dokumenty Školský vzdelávací program Výročná správa 2015/2016

Dokumenty

Vnútorný poriadok školy

 

 

Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove bližšie upravuje práva a povinnosti žiakov, zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a ostatných osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní. Vychádza najmä z týchto právnych predpisov:

 • zákon 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  v znení neskorších zmien a doplnkov
 • zákon 317/2009 o pedagogických zamestnancoch
 • zákon 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
 • vyhláška 320/2008 o základnej škole
 • vyhláška 306/2009 o školskom klube detí, ŠSZU, CVČ, ŠH a SOP

Úlohou vnútorného poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom.

Dodržiavanie vnútorného poriadku utvára dobré predpoklady na chod školy a jej bezpečnosť. Preto sú všetci zamestnanci a žiaci školy povinní tento vnútorný poriadok dodržiavať.

Riaditeľ školy dňom 30. 08. 2016 vydáva tento vnútorný poriadok školy. Vnútorný poriadok ZŠ obsahuje osobitnú časť pre školský klub detí, odborné učebne, telocvičňu a školskú jedáleň.

Článok 1

Režim dňa

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. Začiatok vyučovania je o 7.50 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Veľká prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 15 minút.

Časové rozdelenie dňa:

  7:20   -    7:40 hod.      príchod do školy

  7:45   -    8:30 hod.      1. vyučovacia hodina

  8:35   -   9:20 hod.      2. vyučovacia hodina

  9:35   -  10:20 hod.      3. vyučovacia hodina

10:30   - 11:15 hod.      4. vyučovacia hodina

11:20   - 12:05 hod.      5. vyučovacia hodina

12:05   - 12:30 hod.      obed

12:35   - 13:20 hod.      6. vyučovacia hodina

13:30   -  14:15 hod.      7. vyučovacia hodina

V prípade spojenej 6. a 7. vyučovacej hodiny

13:35   -  14:05 hod.      6. a 7. vyučovacia hodina


 Článok 2

Práva žiakov

 • Žiak má právo navštevovať 2 nepovinné predmety, ak sú otvorené, resp. záujmové útvary.
 • Žiaci majú právo navštevovať školský klub detí /ŠKD/.
 • Žiak školy môže byť členom spoločenských organizácií, ak členstvo táto organizácia žiakom dovoľuje. Žiak môže navštevovať napríklad jazykovú školu, CVČ alebo môže pracovať v športových oddieloch.
 • Žiak má právo na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným vlastníctvom žiaka) a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.
 • Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej stravovni.
 • Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
 • Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
 • Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
 • Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
 • Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
 • Žiak má právo na začiatku školského roku si vybrať, s kým chce sedieť. Spoločne s triednym učiteľom každá trieda si vytvorí zasadací poriadok, ktorý sa stáva pre žiakov záväzným. Zasadací poriadok na vyučovacej hodine je možné zmeniť len so súhlasom vyučujúceho.
 • Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
 • Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných. Proti pravidlám bezpečnosti sa na veľkej prestávke považuje zákaz loptových hier, návšteva cudzích osôb, skákanie cez gumu, behanie na školskom dvore a iné hry, ktoré zakáže službukonajúci učiteľ.
 • Žiak s ŠVVP má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok.
 • Žiak s ŠVVP má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky podľa druhu zdravotného postihnutia.
 • Žiak má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.

Článok 3
Povinnosti žiakov

 • Dochádzka žiakov do školy
 • Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou, pravidelne a dochvíľne.
 • Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť
  v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.
 • Ak žiak chýba na vyučovaní z vopred známych dôvodov, je povinný oznámiť to včas triednemu učiteľovi.
 • Z určitých závažných dôvodov môže zákonný zástupca žiaka požiadať o uvoľnenie z vyučovania - z jednej hodiny uvoľňuje triedny učiteľ, z jedného dňa triedny učiteľ, z dvoch a viac dní riaditeľ školy po predložení žiadosti.
 • Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín.
 • Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo písomným ospravedlnením rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka, lekára
  do 3 dní po nastúpení do školy.
 • Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a záujmových útvarov je pre zapísaných žiakov povinná.

 

 • Príchod žiakov do školy
 • Žiaci na vyučovanie prichádzajú od 7.20 hod., aby 5 minút pred začatím prvej vyučovacej hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovacie hodiny a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti). Do budovy vstupujú so súhlasom službukonajúceho učiteľa. Po ukončení vyučovania ich vyučujúci odprevadí
  ku skrinkám, po prezutí žiaci odchádzajú zo školskej budovy.
 • Budova školy sa ráno uzavrie o 7.45 hod.
 • Do školskej budovy žiaci vchádzajú výlučne žiackym vchodom.
 • Žiaci, ktorí prídu do školy skôr /okrem žiakov navštevujúcich ŠKD/, ako je stanovený začiatok vyučovania, nesmú sa zdržiavať v budove školy, ojedinelé prípady rieši na písomnú žiadosť rodiča riaditeľ školy.
 • Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a odoberie sa
  k pridelenej skrinke, kde sa preobuje do zdravotne nezávadných prezúvok a uloží si topánky.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v areáli školy sa zdržiavať mimo pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy, používať skejty, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.

 

 • Správanie sa žiakov na vyučovaní
 • Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku, ostatné veci má v aktovke.
 • Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
 • Po prvom zazvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.
 • Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne, sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
 • Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 • Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, pričom uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole.
 • Žiak môže opustiť triedu, cvičisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
 • Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku.
 • Manipulovať s oblokmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
 • Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky
  a akékoľvek predmety.
 • Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne opatrenia.
 • Ak žiak zistí stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie záznamu o strate
  u zástupkyni školy, ktorá vykoná ďalšie opatrenia.
 • Z dôvodu zamedzenia krádeží sa neodporúča v škole a na školských akciách, mať žiakom pri sebe mobilný telefón.
 • Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, nosiť v budove nebezpečnú obuv (nie šľapky, dreváky, topánky na vysokom opätku), opúšťať počas vyučovania školskú budovu, dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť
  a používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa
  a nakláňať sa nad zábradlím, nahrávať zvukové a obrazové záznamy v škole a v areáli školy.
 • Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa pozdravia vstaním a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia vstaním. Na hodinách telesnej výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a počas písania kontrolných prác sa žiaci nezdravia.
 • Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci výlučne vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa.
 • Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia.
 • V škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog:
 • vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Je možný so súhlasom vedenia

školy iba po predchádzajúcom dohovore,

 • učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či

nešíria drogy alebo iné omamné látky,

 • v prípade podozrenia na šírenie, učitelia riešia situáciu v úzkej spolupráci
  s vedením školy,
 • ak je niektorý žiak pod vplyvom omamných látok, učitelia v spolupráci

s vedením školy kontaktujú zákonného zástupcu žiaka.

 • Žiakom sa prikazuje:
 • zúčastňovať sa školení a poučení uskutočňovaných školou,
 • dodržiavať predpisy a pokyny BOZP s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení,
 • oznamovať triednemu učiteľovi všetky poruchy a nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť,
 • používať predpísané ochranné pracovné prostriedky.

 

 • Správanie sa žiakov cez prestávky - prechod do učební
 • Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Dvere do triedy majú dokorán otvorené. Žiakom je dovolené krokom prejsť do inej triedy so súhlasom službukonajúceho učiteľa za účelom požičania pomôcok.
 • Po druhej vyučovacej hodine sa žiaci môžu presunúť na hlavnú chodbu, alebo zostávajú v triedach. V prípade pokynov službukonajúceho učiteľa sa môžu presunúť aj na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. Do tried sa postupne vracajú podľa pokynov službukonajúceho učiteľa.
 • Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov, je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov
  a umývadiel.
 • Presun žiakov z triedy do triedy, do odbornej učebne (telocvične, dielne, jazykového laboratória) zabezpečujú žiaci samostatne pod dozorom službukonajúcich učiteľov.
 • Presun žiaka na záujmové útvary a nepovinné predmety je samostatný,
  v zodpovednosti zákonných zástupcov. Na nepovinný predmet, záujmový útvar žiaci čakajú na vyučujúceho na vopred dohodnutom mieste.

 

 • Odchod žiakov zo školy
 • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt
  a vyloží stoličku na lavicu.
 • Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu. Žiaci sa na chodbe zoradia a pod vedením učiteľa odídu do šatne. V šatni sa žiaci preobujú, oblečú a pod dozorom službukonajúceho opustia školskú budovu.
 • Žiak je povinný opustiť školský areál. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie.
 • Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá plnú zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Odovzdaním končí zodpovednosť učiteľky za žiaka.
 • Žiak môže opustiť školu počas vyučovania len v sprievode dospelej osoby (napr. zákonného zástupca, člena rodiny).

 

 • Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby, o prostredie učební, chodieb
  a školského dvora
 • Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je rodič žiaka povinný v plnej miere uhradiť. Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy.
 • Každý žiak je povinný starať sa o učebnice a zošity. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.
 • Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde končí školský rok.
 • Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy.
 • Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je povinný škodu nahradiť.

 

 •  Starostlivosť o zovňajšok
 • Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok.
 • Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.

 

 • Styk žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi
 • Styk rodičov žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možný po skončení vyučovania a vo vyhradenom čase, ktorý je zverejnený na budove školy.
  Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.
 • Do zborovní, telocviční, dielní a odborných učební môžu žiaci vstupovať iba
  v sprievode vyučujúceho.

 

Článok 4

Základné práva a povinnosti rodičov

 • Práva a povinnosti rodiča
 • Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania a organizácie pôsobiace v obvode školy sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov, rodičov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení.
 • Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc, pomáhať škole pri spolupráci so závodmi a spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov,
  o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimoškolskej činnosti, venovať veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí
  a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
 • Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
 • Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy alebo jeho zástupcom.
 • Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.
 • Rodič má právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy
  a školským poriadkom.
 • Rodič má právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 • Rodič je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať
  o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas.
 • Rodič je povinný vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu
  a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

 

 • Spolupráca školy a rodiny
 • Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným
  z prostriedkov je žiacka knižka /ŽK/. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy. Druhým prostriedkom je internetová žiacka knižka.
 • Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
 • Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší iný spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.
 • Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred stanovenou komisiou.

 

Článok 5

Práva a povinnosti pedagogického a odborného zamestnanca v súvislosti
s priamou výchovnovyučovacou činnosťou so žiakmi

 • Práva pedagogických alebo odborných zamestnancov
 • Pedagogický alebo odborný zamestnanec má právo svoju ochranu pred násilím
  zo strany detí, žiakov, rodičov a iných osôb.
 • Pedagogický alebo odborný zamestnanec má právo na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti.

 

 • Povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov
 • Pedagogický alebo odborný zamestnanec je povinný chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu.
 • Pedagogický alebo odborný zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť
  a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov
  a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku.
 • Pedagogický alebo odborný zamestnanec je povinný rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich osobné schopnosti
  a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.
 • Pedagogický alebo odborný zamestnanec je povinný poskytovať žiakovi alebo zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním.
 • Pedagogický alebo odborný zamestnanec je povinný pravidelne informovať žiaka alebo zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania.
 • Pri porušení povinností sa postupuje v zmysle platnej legislatívy a pracovného poriadku pre zamestnancov školy.

 

 • Povinnosti triednych učiteľov
 • Triednická hodina je hodinou nad rámec rámcového plánu štátneho vzdelávacieho programu, preto nie je v zmysle novely vyhlášky č. 224/2011 Z. z. o základnej škole § 9 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole súčasťou rozvrhu hodín. Jej trvanie je stanovené na 45 minút (jedna vyučovacia hodina), nezapočítava sa ako nadčasová práca pedagogického zamestnanca nad stanovenú mieru vyučovacej povinnosti.
 • Triedny učiteľ:
 • Využíva triednickú hodinu na priame výchovné pôsobenie na osobnosť žiaka a skvalitnenie komunikácie s jeho zákonnými zástupcami. Na triednickej hodine rieši výchovné a vzdelávacie problémy žiakov a aktivity v príslušnej triede.
 • Triednické hodiny sa môžu uskutočniť aj v iný čas ako je uvedený deň
  a hodinu v rozvrhu hodín príslušnej triedy a to v prípadoch, ak sa so žiakmi zúčastní výchovného podujatia ako je napr. výchovný koncert, návšteva múzea, triednická besiedka, mikulášska besiedka alebo športové podujatie
  a pod. Z uvedeného dôvodu je možné spojiť aj viacero hodín do jedného celku s tým, že v nasledujúce týždne sa triednická hodina neuskutoční.
  Pri výchovných podujatiach, uskutočnených mimo areál školy, je povinný zabezpečiť informovaný súhlas zákonného zástupcu a podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
 • Triednickú hodinu vedie v triednej knihe, kde sa uvádza deň, hodina jej uskutočnenia a zameranie. Ak sa triednická hodina neuskutoční v danom dni podľa rozvrhu, uvedie sa odvolávka v poznámke triednej knihy na príslušný deň s uvedeným počtom hodín uskutočneného výchovného podujatia. Riadi sa podľa riaditeľom schváleného plánu triednických hodín, ktorý vypracuje na jednotlivé mesiace. Triednickú hodinu realizuje minimálne dvakrát
  v mesiaci.
 • Koordinuje úsilie všetkých vyučujúcich. Sleduje správanie, denne sleduje
  a týždenne vyhodnocuje dochádzku žiakov svojej triedy, celkový prospech
  a po dohode s ostatnými vyučujúcimi robí opatrenia na koordináciu písomných previerok, skúšania a pod.

 

 • Vedie:
 • základnú pedagogickú dokumentáciu (triednu knihu, triedny výkaz, katalógový list žiaka, osobný list žiaka, klasifikačný hárok/záznam)
 • potrebnú administratívu (ospravedlnenia dochádzky, ďalšiu, vyplývajúcu z úloh určených riaditeľkou školy)
 • V piatok, najneskôr v pondelok nasledujúceho týždňa po skončení vyučovania skontroluje triednu knihu, zabezpečí doplnenie chýbajúcich zápisov a podpisy vyučujúcich, doplní prehľad o vymeškaných hodinách
  a svojim podpisom potvrdí uzavretie uplynulého školského týždňa. Napíše týždenný rozvrh hodín svojej triedy na nasledujúci týždeň.
 • V klasifikačnom hárku doplní po každom klasifikačnom období potrebné údaje a prehľady.
 • Zabezpečuje prenos povinností a práv zo školského poriadku na žiakov
  a rodičov.

 

 • Povinnosti pedagogických zamestnancov vykonávajúcich pedagogický dozor
 • Pedagogický dozor sa vykonáva podľa pokynov riaditeľa školy, resp. podľa pokynov jeho zástupcu. Na 1. stupni vykonáva dozor 1 učiteľ, na 2.stupni dvaja. Zmena sa vykoná iba so súhlasom riaditeľa školy, resp. povereného zástupcu.
 • Učitelia vykonávajú pedagogický dozor ráno pred začiatkom vyučovania a počas prestávok.
 • Pedagogický dozor sa začína o 7.20 hod. a končí poslednou vyučovacou hodinou, t.j. o 13.20 hod.
 • Dozor konajúci učiteľ zodpovedá za bezpečnosť a disciplínu, čistotu a dodržiavanie VPŠ na pridelenom úseku. Dbá na kultúrne a slušné správanie žiakov v rámci etiky.
 • Dozor konajúci učiteľ je povinný ohlásiť svoju neprítomnosť na dozore riaditeľovi, resp. poverenému zástupcovi.
 • Pred začiatkom a v priebehu pedagogického dozoru učitelia:
 • kontrolujú chodby, triedy, WC,
 • zdržiavajú sa na mieste, kde je prehľad o celom úseku,
 • neobmedzujú pohyb žiakov, ktorí neporušujú VPŠ a disciplínu.

 

 • Povinnosti vychovávateliek
 • Plniť úväzok výchovnej činnosti a režim dňa v ŠKD podľa časového rozpisu plnenia priamej výchovnej činnosti.
 • Vykonávať svedomite výchovno-vzdelávaciu činnosť v pridelených oddeleniach ŠKD.
 • V prípade potreby zastupovať neprítomných učiteľov podľa rozvrhu zastupovania.
 • Vychovávateľka zodpovedá za bezpečnosť detí v ŠKD (nielen pri pobyte
  v oddelení ŠKD, ale i počas vychádzok a pobytu vonku a pri organizovaní iných podujatí organizovaných mimo objektu školy v čase účasti detí v ŠKD) od príchodu do oddelenia do odchodu domov.
 • Po vyučovaní preberá žiakov navštevujúcich ŠKD od triednych učiteľov na chodbe pred triedou oddelenia ŠKD.
 • Pravidelne udržiava kontakt s triednymi učiteľmi, konzultuje výchovno-vzdelávacie problémy žiakov.
 • Zaobchádza šetrne so zvereným majetkom.
 • Včas oznámi vedeniu školy svoju neprítomnosť na pracovisku, ktorú následne podloží úradným dokladom.
 • Zabezpečí potvrdenia od rodičov tých žiakov, ktorí pravidelne odchádzajú domov na obedy, krúžky, ZUŠ s uvedením príchodu a odchodu.
 • Vedú túto dokumentáciu:
 • žiadosť rodiča o prijatie dieťaťa do ŠKD
 • dotazník k žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD
 • písomné oznámenia/ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa v ŠKD
 • prehľad výchovno-vzdelávacej činnosti
 • rozvrh týždennej činnosti
 • prehľad záujmovej činnosti (ak vedie krúžok)
 • prehľad o príspevku rodiča za pobyt dieťaťa v ŠKD, príspevok odovzdá referentke do 12. dňa v mesiaci
 • pripravuje a spracúva podklady k mesačnému hláseniu o priemernom počte prítomných detí
 • Inak pre ne platia všetky uvedené povinnosti v jednotlivých bodoch ako pre učiteľov.

 

Článok 6
Triedna samospráva žiakov

 • Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu, ktorú tvoria predseda a ďalší členovia (podľa odporúčania triedneho učiteľa). Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.
 • Týždenníkov určuje triedny učiteľ, sú dvaja a zapisuje ich do triednej knihy.
  Ich povinnosti sú najmä:
 • pred vyučovaním utrú tabuľu, pripravia školské potreby,
 • na každej vyučovacej hodine na požiadanie vyučujúceho hlásia neprítomných,
 • oznámia po 5 minútach riaditeľovi školy alebo zástupkyni riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine,
 • dbajú, aby na každej hodine bola triedna kniha a v nej zapísané učivo,
 • cez prestávky vetrajú triedu,
 • po skončení vyučovania utrú tabuľu, uložia pomôcky, zatvoria okná, prekontrolujú uzáver vody,
 • dbajú o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.

 


Článok 7

Výchovné opatrenia

 • Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie
  a klasifikáciu žiakov ZŠ.
 • Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú má počas vyučovacej hodiny pripravenú na lavici.
 • Žiak, ktorý nepredloží ŽK (o čom vyučujúci urobil záznam do triednej dokumentácie) bude za polrok :
 • napomenutý triednym učiteľom3 – 6-krát
 • pokarhaný triednym učiteľom 7 – 10-krát
 • pokarhaný riaditeľom školy 11 – 15-krát
 • zhoršená známka zo správania o 1 stupeň16-krát a viac

 

 • Ak žiak žiacku knižku nepredloží z akéhokoľvek dôvodu, je povinný v nasledujúci deň predložiť bez vyzvania ŽK učiteľovi k zápisu známky, prípadne poznámky. Nerešpektovanie sa považuje za porušenie školského poriadku.
 • Triedny učiteľ 1x za mesiac vykoná kontrolu ŽK - dopíše známky a poznámky podľa KZ, skontroluje podpísanie ŽK rodičmi. V prípade dlhodobého nezáujmu zo strany rodičov, ktoré sa prejavuje nepodpisovaním ŽK, ich predvolá do školy.
 • Za neospravedlnené hodiny:

  1 hodina        - napomenutie od triedneho učiteľa

  2 - 3 hodín    - pokarhanie od triedneho učiteľa

  4 - 10 hodín  - pokarhanie riaditeľom školy, predvolanie rodičov na pohovor

11 - 25 hodín  - 2 zo správania

26 - 50 hodín  - 3 zo správania

nad 50 hodín  - 4 zo správania

 

Pri počte nad 15 neospr. hodín /v jednom mesiaci/ upovedomí triedny učiteľ spolu
s vedením školy príslušné štátne a samosprávne orgány a inštitúcie k šetreniu.

 • Ospravedlnenia od rodičov - možno do 25 hodín v školskom roku. Ostatné hodiny musí ospravedlniť lekár, inak sú hodiny neospravedlnené.
 • za neskorý príchod na vyučovanie 3x - 1 neospravedlnená hodina,
 • za neskorý príchod na vyučovanie, ak čas prevýši 15 minút, hodina sa počíta ako

neospravedlnená (môže byť ospravedlnená rodičmi, ak sa ešte nedosiahol počet 25 hod.)

 • Zápisy v klasifikačnom zázname:
 • 1 - 3 - napomenutie triednym učiteľom
 • 4 - 6 - pokarhanie triednym učiteľom
 • 7 - 10 - pokarhanie riaditeľom školy
 • 11 - 15 - zhoršená známka zo správania 2. stupňa
 • 16 - 25 - zhoršená známka zo správania 3. stupňa
 • nad 25 - zhoršená známka zo správania 4. stupňa

 

 • Okamžité riaditeľské pokarhanie dostane žiak za:
 • úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka,
 • šikanovanie spolužiaka,
 • vulgárne vyjadrovanie,
 • úmyselné poškodenie majetku školy,
 • krádež vecí v škole,
 • fajčenie, pitie alkoholu a užívanie narkotík v priestoroch školy,
 • použitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine,
 • alebo iný dôvod určený ped. radou.

 

 • Odmeny:
 • individuálna ústna pochvala učiteľom,
 • pochvala triednym učiteľom,
 • pochvala riaditeľom školy,
 • udelenie diplomu, vecnej odmeny napr. za vzornú reprezentáciu školy,
  za umiestnenie v súťaži, za výborný prospech a pod.

 

Článok 8
Vnútorný poriadok učebne IKT

 • Žiaci prichádzajú do učebne organizovane pod vedením učiteľa.
 • V učebni žiaci sedia na svojich miestach, bez dovolenia učiteľa nemenia zasadací poriadok.
 • Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením učebne. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou, nedodržaním pokynov alebo úmyselným poškodením zariadenia. Porušenie pravidiel sa považuje za porušenie školského poriadku, následne sa trestá vylúčením z možnosti užívať učebňu, v prípade poškodenia majetku nahradením vzniknutej škody, o čom sa rozhodne na návrh zodpovedného vyučujúceho po prerokovaní pedagogickej rady školy a riaditeľa školy.
 • Žiakom sa zakazuje:
 • manipulovať s didaktickou technikou bez dovolenia vyučujúceho.
 • dotýkať sa vystavených predmetov - suvenírov, kníh, násteniek atď.
 • žiak je povinný vziať si so sebou do učebne učebnicu, zošit, slovník a žiacku knižku.
 • Pred odchodom z učebne učiteľ dbá na to, aby si každý žiak upratal miesto, zasunul stoličku.
 • Službukonajúci žiak zotrie tabuľu a pomôže učiteľovi s pomôckami.
 • Učebňu žiaci opúšťajú organizovane pod vedením vyučujúceho.
 • Učiteľ je povinný učebňu po každej vyučovacej hodine uzamknúť.
 • Za učebňu a jej výzdobu je zodpovedný vyučujúci.
 • Každý užívateľ je povinný sa pred prvým vstupom do učebne oboznámiť
  s bezpečnostným a prevádzkovým poriadkom, oboznámenie potvrdiť vlastnoručným podpisom.
 • V učebni nie je dovolené konzumovať jedlo, piť a akokoľvek znečisťovať prostredie. Do učebne je možný vstup iba v prezuvkách, mokré dáždniky a mokré časti oblečenia je potrebné odložiť v šatni.

 

Článok 9

Vnútorný poriadok pre jazykové laboratórium

 • Na hodinu cudzieho jazyka čakajú žiaci vyučujúceho vo svojej triede, s pripravenými učebnými pomôckami.
 • Vstup do JL je možný len v sprievode vyučujúceho.
 • Žiaci sedia na mieste určenom vyučujúcim, ktoré je očíslované číselným radom od 1 do 18.
 • Žiaci musia dodržiavať všetky zásady bezpečnosti pri práci s IKT.
 • Žiaci pracujú podľa pokynov vyučujúceho.
 • Akúkoľvek poruchu na zariadení je povinný ihneď hlásiť vyučujúcemu.
 • Úmyselné poškodenie zariadenia je žiak povinný nahradiť!

 

Článok 10
Vnútorný poriadok pre telocvičňu

 • Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci vyučujúceho na vopred určenom mieste v budove škole /šatne/.
 • Do priestorov telocvične odchádzajú žiaci disciplinovane pod vedením vyučujúceho.
 • Otváranie a zatváranie dverí do telocvične robí príslušný vyučujúci. Vyučujúci počas vyučovacej hodiny z priestorov telocvične, ihriska, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, sa nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.
 • Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom úbore. Zabudnutie úboru rieši učiteľ napomenutím, písomným upozornením rodičom do ŽK, písomným zápisom do triednej dokumentácie, pokarhaním triednym učiteľom, pokarhaním riaditeľa školy.
 • Potrebné telocvičné náradie vydáva príslušný vyučujúci. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do kabinetu TV.
 • Pri telovýchovnom procese používajú žiaci iba tie telovýchovné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.
 • Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu.
 • Žiaci sú oboznámení s pomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich bezpodmienečne robiť.
 • Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí žiak nahradiť.
 • Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.
 • Telovýchovné náčinie odovzdávajú určení žiaci vyučujúcemu.
 • K osobnej hygiene využívajú žiaci svoj uterák a mydlo /hygienické vrecko/. Sprchovať sa môžu iba so súhlasom vyučujúceho.
 • Pri odchode z telocvične vyučujúci uzamkne telocvičňu.
 • Žiaci odchádzajú z telocvične opäť pod vedením príslušného vyučujúceho.
 • Každý žiak, ktorý si zapožičia telovýchovný materiál, musí sa zapísať do príslušnej knihy "Vypožičané".
 • Oslobodení žiaci z hodiny TV majú o tom potvrdenie od príslušného pediatra, rozhodnutie riaditeľa školy, na telovýchovnom procese sa tiež zúčastňujú.
 • Žiak, ktorý z rôznych dôvodov na hodine TV nemôže cvičiť, predloží vyučujúcemu písomné potvrdenie /zápis v ŽK/ od príslušného lekára, prípadne rodiča
  so zdôvodnením
 • Žiak je povinný udržiavať v čistote sociálne zariadenia a šatne. Znečistenie priestorov je povinný okamžite upratať podľa pokynov vyučujúceho.
 • V priestoroch celého objektu telocvične je prísny zákaz fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné návykové látky.
 • Do telocvične je zakázané vstupovať s bicyklom, kolieskovými korčuľami a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku,


Článok 11
Vnútorný poriadok pre školskú jedáleň

 • Do školskej jedálne prichádzajú žiaci po ukončení vyučovania, zo ŠKD v doprovode vychovávateľky pokojne, disciplinovane a usporiadane.
 • Žiaci, ktorí prichádzajú do jedálne, si umyjú ruky. Čakajú v rade, nepredbiehajú sa
  a zachovávajú ticho. Rešpektujú službukonajúcich učiteľov.
 • Žiaci si po vstupe do jedálne zoberú tanier, príbor. Pomaly zaujmú voľné miesta za stolmi podľa určenia službukonajúceho učiteľa, sadnú si a po nabratí polievky obedujú. Použitý tanier odnesú pomaly k určenému okienku. Pre druhé jedlo idú po rozhodnutí službukonajúceho učiteľa. Žiak za stolom nerozpráva, na stoličke sa nehojdá.
 • Po naobedovaní žiak vstane, zasunie stoličku a odnáša použitý tanier a príbor k určenému okienku.
 • Zo školskej jedálne odchádza východom a nezdržuje sa v jedálni.
 • Žiaci, ktorí nebudú dodržiavať v jedálni tento školský poriadok, podľa rozhodnutia dozoru môžu byť z jedálne vykázaní a naobedovať sa budú môcť ako poslední. Ak včas nezaplatia stravné, budú zo stravovania vylúčení.
 • Pedagogický dozor v ŠJ vykonávajú učitelia. Dbajú na dodržiavanie tohto poriadku všetkými stravníkmi.


Článok 12
Školský klub detí

 • Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku určeného riaditeľom školy.
 • Činnosť ŠKD sa riadi plánom práce, ktorý vypracúva vychovávateľka a schvaľuje riaditeľ školy.
 • Ak má žiak odísť zo ŠKD v iný čas, ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne na osobitnom lístočku, alebo poslať po žiaka osobu, ktorá má písomné poverenie od rodičov.
 • Prevádzka ŠKD počas prázdnin je zabezpečená, ak je záväzne prihlásených min. 12 žiakov.
 • Prevádzka ŠKD je zabezpečená, ak je záväzne prihlásených min.12 žiakov.

 

Článok 13
Školská jedáleň

Stravovanie v školskej jedálni

 • Žiaci sú povinní zaplatiť stravné lístky do 25. predchádzajúceho mesiaca. V prípade, že niekto nezaplatí včas, nemá nárok na obed.
 • Správanie žiakov v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne
  a službukonajúci učiteľ.
 • V prípade nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni, môže byť tento zo školskej jedálne vykázaný do priestorov chodby a odstravovaný ako posledný, resp. podľa rozhodnutia službukonajúceho učiteľa.
 • V ŠJ je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje službukonajúci učiteľ.

 

Článok 14

Hlásenie úrazu

 • Každý úraz, ktorý sa stane počas výchovno-vyučovacej činnosti, sú žiaci povinní hlásiť vyučujúcemu, ktorý zabezpečí primerané ošetrenie a zápis do zošita úrazov a cez príslušný internetový portál u zástupkyne riaditeľa školy, ktorý podpíše zranený žiak
  a svedkovia úrazu.
 • Úraz, ktorý sa stane počas prestávky, hlásia žiaci dozor konajúcemu učiteľovi. Ďalej sa postupuje ako v bode 1.
 • Úraz, ktorý sa stane v priestoroch školy ale mimo vyučovania sú žiaci povinní hlásiť zodpovednej dospelej osobe alebo vedeniu školy. V prípade, že žiak neporušil ustanovenia školského poriadku sa postupuje ako v bode 1.
 • Pri registrovanom školskom úraze sa postupuje podľa Metodického usmernenia
  č. 4/2009-R a osobitného vnútorného predpisu.

 

Článok 15

Ľudské práva a prevencia pred šikanovaním a inými patologickými javmi

 • nikto nemôže svojím správaním a konaním obmedzovať a narúšať práva a slobodu iných spolužiakov a ostatných osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • nikto nesmie akýmkoľvek spôsobom ponižovať, pokorovať a slovne urážať iných spolužiakov, ostatných osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní ani ich rodinných príslušníkov,
 • nikto nesmie fyzicky ani psychicky ubližovať spolužiakom, ohrozovať ich ani zastrašovať, zosmiešňovať, prezývať, vyhrážať sa a pod.
 • nikto nesmie od iného vyžadovať akékoľvek služby ponižujúce ľudskú dôstojnosť (pýtať peniaze, osobné veci, desiatu, písanie poznámok, nosenie pomôcok a pod.),
  s ktorými sám dobrovoľne nesúhlasí, sú proti jeho vôli, vykonáva ich so strachom.

 

 • informovať priamo alebo s využitím schránky dôvery o rôznych formách šikanovania triedneho učiteľa, výchovnú poradkyňu, koordinátora prevencie, riaditeľku školy a vyžadovať riešenie problému,
 • na ochranu svojej osoby v súvislosti s oznámením šikanovania či iných foriem negatívneho správania sa a zachovanie anonymity v súvislosti s týmto oznámením.
   

Článok 16
Organizácia vyučovania

 • Vyučovanie začína o 7.45 hod.
 • Rozvrh hodín, plán dozorov učiteľov, sa nachádza v zborovni a v riaditeľni školy, vyučujúci sú povinní dodržiavať ich.
 • Škola má schválený „Plán zasadnutí pedagogickej rady“ na každý školský rok a tvorí prílohu k dokumentácii školy.
 • Cvičenia na ochranu človeka a prírody škola zabezpečuje podľa učebných osnov MŠ SR. Plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik sa zabezpečuje podľa samostatných plánov, ktoré vypracúva vedúci výcviku.
 • Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa Ped.-organ. pokynov MŠ SR.
 • Oddychový poldeň - streda - nezadávajú sa žiakom písomné domáce úlohy.
 • Žiaci majú možnosť stravovať sa v ŠJ. Na obed odchádzajú žiaci I. stupňa po poslednej hodine. Žiaci 2. stupňa idú na obed po 5. alebo 6. vyučovacej hodine podľa rozvrhu hodín

 

Článok 17

Záverečné ustanovenia

 • Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickém rade, pracovných poradách, po pripomienkovaní v Rade rodičov.
 • Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s „Vnútorným poriadkom školy“ žiakov triedy /je potrebné viesť evidenciu s podpisom žiakov/, ako aj ich rodičov.
 • Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 30. augusta 2016, týmto dňom sa ruší „Vnútorný poriadok školy z roku 2007“ v znení neskorších doplnkov.

 

V Spišskom Hrhove, 30.8.2016

Mgr. Peter Strážik
       riaditeľ školy

Schválené pedagogickou radou: 30.08.2016

Vyjadrenie zriaďovateľa:

Obec Spišský Hrhov v zastúpení starostom obce, PhDr. Vladimírom Ledeckým, súhlasí
s predloženým „Vnútorným poriadkom ZŠ s MŠ Spišský Hrhov“

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
  Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
 • 053/4592216

Fotogaléria