Navigácia

Vnútorný poriadok školy Výročná správa 2009/2010 Výročná správa 2008/2009 Výročná správa 2018/2019 Zápis - dokumenty Školský vzdelávací program Výročná správa 2015/2016

Dokumenty

Školský vzdelávací program

 

INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN
pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským
ISCED1

vzdelávacia oblasť

vyučovací predmet

ročník

1.

2.

3.

4.

Jazyk a komunikácia

 slovenský jazyk a literatúra

9

8

7

7

31

 anglický jazyk

+1

+1

3

3

6+2

Matematika a práca s informáciami

 matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

16+4

 informatika

   

1

1

2

Človek a príroda

 prvouka

1

2

   

3

 prírodoveda

   

1+1

2

3+1

Človek a spoločnosť

 vlastiveda

   

1

2

3

Človek a hodnoty

 etická výchova/

náboženská výchova

1

1

1

1

4

Človek a svet práce

 pracovné vyučovanie

 

+1

1

1

2+1

Umenie a kultúra

 hudobná výchova

1

1

1

1

4

 výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Zdravie a pohyb

 telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

 základ

20

20

23

25

88

voľné hodiny 

+2

+3

+2

+1

+8

spolu 

22

23

25

26

96

 

 

INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN
pre nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským
ISCED2

vzdelávacia oblasť

vyučovací predmet

ročník

5.

6.

7.

8.

9.

Jazyk a komunikácia

 slovenský jazyk a literatúra

5

5

4+1

5

5

24+1

 anglický jazyk

3+1

3

3

3

3

15+1

Matematika a práca s informáciami

 matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

5

21+4

 informatika

1

1

1

1

+1

4+1

Človek a príroda

 fyzika

 

2

1

2

1

6

 chémia

   

2

2

1+1

5+1

biológia

2

1+1

2

1

1+1

7+2

Človek a spoločnosť

 dejepis

1+1

1+1

1

1

2

6+2

geografia

2

1+1

1

1

1

6+1

občianska náuka

 

1

1

1

1

4

Človek a hodnoty

 etická výchova/

náboženská výchova

1

1

1

1

1

5

Človek a svet práce

 technika

1

1

1

1

1

5

Umenie a kultúra

 hudobná výchova

1

1

1

1

 

4

 výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

Zdravie a pohyb

 telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

10

Voliteľné

nemecký jazyk / telesná výchova / konverzácia z anglického jazyka

 

 

+2

+2

+2

+6

 základ

24

25

26

27

25

127

voľné hodiny 

+3

+4

+4

+3

+5

19

spolu 

27

29

30

30

30

146

 

Školský učebný plán pre I.stupeň ZŠ

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

Poznámky

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

8

7

7

 

Anglický jazyk

1

1

3

3

 

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

5

5

5

5

 

Informatická výchova

0

1

1

1

 

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

0

1

2

2

 

Vlastiveda

0

1

1

2

 

Človek a hodnoty

Náboženská výchova

1

1

1

1

 

Etická výchova

0

0

0

1

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

1

1

1

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

1

1

1

 

Hudobná výchova

1

1

1

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

2

2

2

 

Spolu

 

22

23

25

26

 

 

Školský učebný plán pre II.stupeň ZŠ

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Ročník

 

5.

6.

7.

8.

9.

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

5

5

5

5

 

Prvý cudzí jazyk

4

3

3

3

3

 

Druhý cudzí jazyk

0

1

1

1

1

 

Človek a príroda

Fyzika

0

2

2

2

1

 

Chémia

0

1

1

2

2

 

Biológia

2

2

2

2

2

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

2

2

2

3

 

Geografia

2

1

1

2

2

 

Občianska výchova

1

1

1

0,5

0,5

Každý druhý týždeň 1 hodina v 8. a 9.roč.

Človek a hodnoty

Náboženská výchova

1

1

1

0,5

0,5

Každý druhý týždeň 1 hodina v 8. a 9. roč.

Etická výchova

 

1

1

0,5

0,5

Každý druhý týždeň 1 hodina v 8. a 9. roč.

Človek a svet práce

Svet práce

1

1

0,5

0,5

 

Svet práce a Technika je každý druhý týždeň 1 hodina

v 7.,  8.,.roč.

Technika

0

0

0,5

0,5

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

5

5

5

5

5

 

Informatika

1

1

1

1

1

 

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1

1

1

0

0

 

Hudobná výchova

1

1

1

0

0

 

Výchova umením

0

0

0

1

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

 

Spolu

 

27

30

30

30

29

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
    Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053/4592216

Fotogaléria